Välkommen till vår integritetspolicy

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, därför vill vi gärna berätta för dig hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data vi sparar hos oss.

Här förklarar vi hur vi behandlar personuppgifter och vad vi gör för att respektera din integritet.

Genom att läsa denna integritetspolicy hoppas vi att du känner dig säker på att vi arbetar hårt för att leva upp till dina förväntningar.

Vi har delat upp denna beskrivning i olika sektioner för att göra det lite enklare för dig att hitta rätt.

1. Personuppgiftsansvarig

MEDFOUR AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter.

MEDFOUR AB, 559008-9024
Nockebyvägen 68
167 75 Bromma, Sverige

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@medfour.se 

2. Registrering av generell information på webbplatsen

MEDFOUR AB registrerar viss generell information när du besöker webbplatsen/appen. Informationen används enbart för att generera egen statistik och för att anpassa webbplatsen/appen till dig som användare.

Cookies
MEDFOUR AB använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information som används för att förbättra webbplatsen för dig.

Det finns två typer av cookies. Den permanenta cookien sparar en fil på din dator för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen eller det faktum att du besökt sidan tidigare. Sessionscookien skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och försvinner när du stänger din webbläsare.

MEDFOUR AB’s webbplats använder både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies används för att du inte upprepade gånger ska få viss engångsinformation och sessionscookies används för att du ska kunna logga in på olika tjänster.

Du kan i din webbläsare välja att inte acceptera cookies, men då kommer webbplatsen inte att fungera optimalt och det går inte att logga in.

Google Analytics
Webbplatsen använder analysverktyget Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Syftet är att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur på webbplatsen. Analysverktyget använder JavaScript och cookies och den informationen om din användning är anonymiserad.

För att undvika att få din information sparad kan du i din webbläsare välja att inte acceptera cookies.

Facebook
Vi använder oss av en implementerad pixel från Facebook på webbplatsen för att få spårbarhet i våra Facebookkampanjer.

3. Nyhetsbrev, marknadsföringsmejl, produktutveckling och varuprover

Om du har beställt ett varuprov från oss behandlar vi dina kontaktuppgifter för att skicka varuprovet. Efter att varuprovet har skickats kommer vi att kontakta dig via mejl för att följa upp vad du tyckte om varuprovet.

Behandlingen av dina personuppgifter utförs med stöd av en intresseavvägning som laglig grund, där Bolagets berättigade intresse är att kunna skicka det beställda varuprovet.

4. Hur vi behandlar uppgifter och lite om dina rättigheter

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer av olika system- och tjänsteleverantörer som är nödvändiga för Bolagets verksamhet. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. utför e-post utskick. Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES om vi använder leverantörer som exempelvis har sina servrar på sådan plats. Bolaget har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att säkerställa att mottagaren är ansluten till Privacy Shield, eller genom att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal innehållande bestämmelser som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5, eller kontakta Bolaget.

(a) Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka person-uppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

(b) Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

(c) Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

(d) Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina person-uppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

(e) Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina person-uppgifter.

(f) Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Bolaget utan onödigt dröjsmål upphöra med all direkt-marknadsföring till dig.

(g) Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om person-uppgifterna är korrekta.

(h) Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på info@medfour.se

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras.

Svenska